اصلاح و بهسازی و اجرای تندیس در پل سیل بند خیابان امام خمینی