زیر سازی و اسفالت معابر خیابانهای امام حسین (محله خیر آباد )