در ادامه طرح زیبا سازی معابر شهری کار رنگ آمیزی تیر چراغ برق