انجام عملیات عمرانی لایه روبی و تنظیف خیابان گلزار