انجام پروژه های مشارکتی برای پیاده رو سازی معابر سطح شهر