انجام بیش از شصت هزار متر مربع اسفالت به صورت مشارکتی در سطح شهر راور