روز کارگر گرامی باد.کارگران کوشا و دلسوز، براستی گردن فرازان یک سرزمین هستند.