اجرا پروژه آسفالت دانشگاه پیام نور و مدرسه خیر اباد