اجرای عملیات زیر سازی و تسطیح کوچه های و معابر شهری جهت انجام آسفالت