انتخابات اعضای شورای شهر راور برای چهارمین سال از دوره چهارم شوراها توسط اعضا برگزار شد و احمد بقایی رئیس شورای شهر راور شد