برگزاری جلسه مسئولین واحدها و کارمندان شهرداری در خصوص آسفالت معابر با شهردار