ساختمان اصلی بخش دیالیز راور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت