افتتاح چند پروژه و طرح بهداشتی و درمانی در شهرستان راور