دیدار شهردار به همراه جمعی از مسئولین شهرستان از نمایشگاه فجر مدسه مهر آفرین