جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی هر چه باشکوه تر دهه فجر