در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری کار آزاد سازی مسیر بوستان یاس