با توجه به نزدیدک شدن به سال جدید و ایام نوروز پروژه های عمرانی سرعت بیشتری میگیرند