ادامه عملیات عمرانی پروژه پنج ستاره هفت آسمان آبکوهی (راه مهدیه )