آسفالت مسیر پروژه گردشگری باغ آسمون (بلوار ۳۲ متری آبکوهی )