زیر سازی بلوار ۳۲ متری و آماده سازی جهت انجام عملیات آسفالت