جلسه شهردار و رئیس شورا و مدیر آمورش و پرورش با مسئولین فرهنگی آستان قدس