بازدید فرماندار و شهردار ازپروژه های مسکن مهر و درمانگاه تامین اجتماعی