جلسه توجیهی و آموزشی در خصوص صرفجویی در مصرف بهینه آب شهرستان راور