حضور شهردار در جمع مردم تکیه امام رضا (ع) (طرح صالحین)