دیدرا فرماندار و شهردار به همراه دبیر کمیته بانوان شهرستان از پروژه پارک بانوان