آماده سازی معاب اطراف تکایا و حسینیه ها جهت عزاداری