اغاز عملیات سنگفرش و ساخت سکو در بوستان یاس آبکوهی