جلسه مدیر کل امور شهری با شورای شهر ، شهردار و فرماندار راور