نوسازی مجموعه پارک رشیدی به جهت نزدیک بودن فاز دوم مسافرت های تابستانه