ادامه تکمیل فضای تفریحی جنب جایگاه CNG با معماری مخصوص مناطق گرمسیر