ادامه عملیات لایروبی ،هرس درختان و تنظیف کامل سطح شهر