در راستای تقویت روحیه نشاط و شادابی ایجاد مکانهای تفریحی جدید در دستور کار شهرداری قرار گرفت