بازدید شهردار از طرح توسعه فضای سبز و وسایل تفریحی در پارک جنگلی