دیدارشهردار با پرسنل مجموعه شهرداری به مناسبت شروع سال جدید