پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر راور با حضور آقای سید حسن میرصادقی فرماندار راور برگزار گردید