کاشت درخت و گلهای فصلی توسط شهرداری تا پایان سال ادامه دارد