زیبا سازی و محوطه سازی جدید با طراحی جدید شهری جهت زیبا سازی ورودی ها شهر .