بازدید شهردار از پروژه های عمرانی در حال انجام شهرداری در سطح شهر