بازدید شهردار از روند اجرای تکمیل باند فرود بالگرد اورژانس در بیمارستان علی ابن ابیطالب