تقاضای شهردار از اهالی بلوار ۳۲ متری جهت سرمایه گذاری در این منطقه