اولین انتخابات مجمع انجمن فرش دستباف شهرستان راور برگزار شد .