بازدید از پارکها و رستورانها و مجتمع رفاهی سطح شهر