با شروع سال تحصیلی جدید آغاز به کار چندین طرح عمرانی توسط شهر داری راور