شبهای قدر شبهای نیایشهای خالصانه مومنین ، مار ار از دعا خیرتان محرم نکنید