مبعث پیام آور وحی، پیامبر نور و رحمت بر مسلمانان جهان مبارک باد