بازدید مدیر سازمان امور مالیاتی استان کرمان از راور