قدر دانی و سپاس گزاری معلمین و فرهنگیان راور از شهر دار