اعزام بازیکنان باشگاه شهر داری راور به اردوی زیارتی و ورزشی مشهد مقدس