آغاز بهسازی و سنگ فرش پیاده روهای سطح شهر با مشارکت مردم