برگزاری جلسه کمیته های فضا سازی شهر و اصناف در شهر داری